Общи условия за ползване

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС ООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 175204726, седалищен адрес: гр. София, п.к. 1360, р-н Люлин, ж.к. Строително промишлена зона, Модерно предградие, бул./ул. ул.”Ефрем Каранфилов” № 9А , МОЛ: ИЛИЯ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ, тел. за връзка: 0888408252 , email: vitrans@abv.bg и чрез тях услуги уреждат отношенията между ВИЖЪН ТРАНС ООД (наричано за краткост ВИЖЪН ТРАНС) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС е страницата https://www.vitrans-bg.com/

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на ВИЖЪН ТРАНС и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, ВИЖЪН ТРАНС да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. ВИЖЪН ТРАНС изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни  на https://www.vitrans-bg.com/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на ПолиБет, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. ВИЖЪН ТРАНС се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. ВИЖЪН ТРАНС си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. ВИЖЪН ТРАНС не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. ВИЖЪН ТРАНС не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на ВИЖЪН ТРАНС.

Чл.13. ВИЖЪН ТРАНС обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. ВИЖЪН ТРАНС си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.